Norah Plastics ®

» ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van goederen en aanbiedingen van de firma Norah BV, zowel bij online- als andere bestellingen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behoudens wanneer de firma ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaardt. Afspraken en toezeggingen, (al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden) door vertegenwoordigers of medewerkers van de firma Norah BV, binden de firma enkel van zodra laatstgenoemde deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Dit geldt ook ingeval van de vraag tot een schriftelijke ontbinding van het contract. Omdat ons aanbod uitsluitend voor ondernemers bedoeld is, wordt uitdrukkelijk geen contractueel of wettelijk herroepingsrecht verleend en bieden wij niet de mogelijkheid ontvangen artikelen te retourneren, zoals particuliere klanten die uit hoofde van de Nederlandse wet Koop op afstand wel zouden hebben.

2. Leveringsvoorwaarden 
Norah BV is gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen geldt dat goederen c.q. diensten worden geleverd af magazijn of af fabriek. Ten aanzien van de afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen behoudt Norah BV zich steeds de gewone toleranties voor, zoals deze gebruikelijk bij de fabrikant met vervaardiging ervan belast. Actuele levertijden en voorraden kunnen telefonisch vooraf worden geconsulteerd. De firma Norah BV houdt zich zo goed als mogelijk aan de overeen gekomen telefonische leveringstermijnen, een overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de verkoopovereenkomst of op schadevergoeding wegens niet of tijdig nakomen van de leveringsverbintenis. Mocht Norah BV de annulatie alsnog aanvaarden om wat voor reden dan ook, dient dit schriftelijk door de klant te gebeuren. Het vermelden van levertijden is geen verplichting dit volgens wets artikel 7:46f BW. Bij aanvaarden annulering berekenen wij ten alle tijden annuleringskosten waaronder afhandelingskosten- en gederfde winst, dit volgens wet artikel 6:237 BW. De kosten bedragen de wettelijk toegestane 35% van het totale bedrag exclusief btw 21%. Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft de firma Norah BV zich van iedere verplichting tot leveren. De firma Norah BV informeert de klant dan over de niet beschikbaarheid en de firma stort de reeds eventuele gedane betalingen aan de klant terug. De aanspraak op € 37,50 geldt uitsluitend per bestelling en voor de eerste bezorgpoging m.u.v. de waddeneilanden, hiervoor geldt een apart verzendbijdrage tarief. Als de ontvanger bij de eerste bezorgpoging niet aanwezig is, komen de daardoor ontstane kosten van € 37,50, zoals extra verzndkosten voor de daaropvolgende bezorgpogingen of opslagkosten, netto voor de rekening van de ontvanger. De klant informeert van tevoren schrifetlijk of er toegangsproblemen zijn,  bijvoorbeeld smalle straten, levering op een verdieping of beperkte openingstijden.

3. Risico-overdracht
Het risico wordt op de klant overgedragen, van zodra de goederen aan de transportfirma worden overgedragen en het pakhuis of fabriek hebben verlaten. Dit geldt ook wanneer de firma Norah BV de transportkosten op zich heeft genomen. De klant is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct rechtstreeks aan de transportfirma schriftelijk te melden die de goederen heeft geleverd. De gebreken moet duidelijk worden omschreven en op de CMR worden bemerkt anders kan hier geen rechtelijke aansprakelijkheid aan worden erkent. Dit is conform het 'Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par la Route' of te wel het CMR verdrag artikel 30.1. Voor iedere zending van de klant naar de firma Norah BV, draagt de klant ieder risico, in het bijzonder het transportrisico tot het moment van aankomst van de goederen bij de firma Norah BV 

4. Betalingsvoorwaarden 
Facturen van de firma Norah BV zijn onmiddellijk en zonder kortingen te betalen. Eventuele onkosten hierbij zijn ten laste van de klant. Een gebeurlijke schuldvergelijking door de klant is slechts mogelijk ingeval van het bestaan voorafgaandelijk schriftelijk vastgelegde, onbetwistbare en justitieel rechtsgeldige vorderingen. De klant kan zijn retentierecht enkel uitoefenen, voor zover dit berust op een identieke contractverhouding. De firma Norah BV heeft het recht zijn vorderingen uit leveringen en prestaties op financieringsdoeleinde over te dragen. Bij achterstallige betaling moeten alle andere vorderingen direct worden betaald, zonder dat om een afzonderlijke achterstallige betaling gaat.

5. Productaansprakelijkheid  
Alle klachten over de aard en de inhoud van de levering, over beschadigingen en bij foutieve zendingen moeten, in zoverre die vastgesteld kunnen worden, onmiddellijk of uiterlijk binnen een week, schriftelijk aan de firma Norah BV worden gemeld. Voor de inachtneming van deze termijn volstaat de tijdige verzending van de klacht, na het verstrijken van de termijn is iedere productaansprakelijkheid voor zichtbare gebreken uitgesloten. De kwaliteitsgarantie voor nieuwe producten door de firma Norah BV bedraagt de standaard fabrieksgarantie. Voor tweedehands en gebruikte producten verleent de firma Norah Bv geen garantie. Deze beperkingen gelden niet, wanneer de onvolkomenheid arglistig werd verzwegen. Bij gegronde klachten zal de firma Norah BV de ontbrekende hoeveelheden naleveren en voor het overige de goederen herstellen of nieuw aanleveren.  

6. Aansprakelijkheid
Bij schuld door nalatigheid beperkt zich de aansprakelijkheid van de firma Norah BV zich tot de aard van de goederen, de voorzienbare, en de contracteigen normale schade. Dit geldt ook voor haar personeel. De vorige aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de eisen van de klant op basis van productaansprakelijkheid. De bovenstaande beperkingen gelden ook niet in het geval van aan de firma Norah BV toerekenbare schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant.  

7. Eigendomsvoorbehoud 
De gekochte producten blijven eigendom van de firma Norah BV, totdat de koper volledig aan alle overeengekomen verplichtingen heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud van de geleverde producten blijft bestaan ook wanneer er bijkomende overeenkomsten met de firma Norah BV zijn afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij herstellingen, alsook andere prestaties. Tijdens de duur van dit eigendomsvoorbehoud heeft de koper het recht op het bezit en het gebruik van de producten, zolang hij zijn verplichtingen uit de verkoopovereenkomst en al zijn andere verplichtingen uit de zakelijke relatie met de firma Norah BV binnen de gestelde termijn nakomt. De klant is verplicht aan de firma Norah BV binnen de grenzen van de rechtsvervolging uit de overeengekomen verkoopovereenkomst noodzakelijke informatie mee te delen. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgedragen, mag deze de goederen niet verpanden, of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

8. Privacy Policy
De firma Norah BV heeft het recht, om binnen de grenzen van de handelsrelatie, de vereiste persoonsgegevens van haar klanten op te vragen, op te slaan en te verwerken. Deze zullen ten alle tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

9. Salvatorische clausule 
Mochten bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling zijn ongeldig of nietig verklaard worden, in hun geheel of gedeeltelijk, of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet beïnvloeden. 

10. Overige 
Alle overige geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de firma Norah BV. De firma Norah BV heeft echter het recht, bij de bevoegde rechtbank van de partner te klagen. Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is het recht van de Nederlandse rechtbank van toepassing.  De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing. 


Copyright © 2019 Norah bv ®. All Rights Reserved

Wacht a.u.b...